Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни, „АДВАНС Д” ООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация. За нас неприкосновеността на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ние защитаваме сигурността на Вашата информация, като сме приели политики и сме внедрили процеси, които да я гарантират. Наш основен приоритет е да работим етично и отговорно, да спазваме законодателството, включително и в областта на защитата на личните данни, и да удовлетворим Вашите очаквания към нас по отношение на обработването на личните Ви данни. Ние непрекъснато подобряваме своите вътрешни процедури и работни процеси. Нашите служители са обучени и задължени да опазват неприкосновеността на личната информация.

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните цели:

  • Управление на човешките ресурси, изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Дружеството в качеството му на работодател.
  • Администриране на отношенията с клиенти на Дружеството и предоставяне на услуги, сключване и изпълнение на договори с доставчици за предоставяне на услуги на Дружеството.
  • Провеждане на обучение на чужди eзици, компютърна грамотност, изкуства и други зa дeцa и възрастни.
  • Администриране и осъществяването на достъп до уебсайта на Дружеството.

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на „АДВАНС Д” ООД. В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, безопасните и здравословни условия на труд, социалните въпроси, както и счетоводното отчитане на дейността на „АДВАНС Д” ООД. Ние обработваме чувствителни данни, само доколкото това е необходимо за изпълнение на специфичните ни права и задължения в областта на трудовото и осигурително законодателство. Във връзка с изпълнението на трудови правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват до прекратяване на трудовото правоотношение и до изтичането на нормативноустановените срокове изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, безопасните и здравословни условия на труд, социалните въпроси, както и счетоводното отчитане на дейността на „АДВАНС Д” ООД.

АДВАНС Д” ООД обработва лични данни на физически лица – контрагенти, законни представители и представители по пълномощие на контрагенти – юридически лица, служители на контрагенти – юридически лица, които при оперативното изпълнение на договор контактуват с дружеството. Ние обработваме лични данни за провеждане на преговори и сключване на договор между страните, за точно и своевременно изпълнение на договора, сключен с Вас или с Вашето дружество, и осъществяване на необходимата комуникация между нас и Вас или Вашето дружество. Доколкото във връзка с изпълнението на договор се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор, както следва: име; ЕГН (дата на раждане), постоянен и/или настоящ адрес, телефон, електронна поща, длъжност, номер на банкова сметка.

АДВАНС Д” ООД обработва лични данни на физически лица, които се обучават по чужди езици, компютърна грамотност, изкуства и други, както и родители на непълнолетни лица, които се обучават по чужди езици, компютърна грамотност, изкуства и други. Ние обработваме лични данни за осъществяване на контакт с Вас и издаването на удостоверения за осъщественото обучение по чужди езици, компютърна грамотност, изкуства и други. Доколкото във връзка с провежданото обучение се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията на „АДВАНС Д” ООД, както следва: имена, телефон, електронна поща. В случай на изрично изразено съгласие от лице, което се обучава по чужди езици, компютърна грамотност, изкуства и други или от родител на непълнолетно лице, което се обучава по чужди езици, компютърна грамотност, изкуства и други, може да се обработват лични данни, а именно снимки и видеоклипове съдържащи образа и/или речта и/или извършвани действия на лице, което се обучава по чужди езици, компютърна грамотност, изкуства и други, във връзка със създаване на материали свързани с провежданото обучение за предоставяне на лицето, което се обучава по чужди езици, компютърна грамотност, изкуства и други, или на родител на непълнолетно лице, което се обучава по чужди езици, компютърна грамотност, изкуства и други, както и за представянето и популяризирането на дейността на Дружеството.

Относно лица посетили уебсайта на Дружеството https://central-language.com се събират лични данни, които са необходими за осъществяване на контакт и комуникация, както следва: име, телефон, електронна поща, в случай че съответното лице е изразило желание за осъществяване на контакт и комуникация, чрез предложената форма за осъществяване на същото в уебсайта на Дружеството.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) НА „АДВАНС Д” ООД

Уебсайта на Дружеството https://central-language.com използва бисквитки“. „Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На уебсайта на дружеството се използват „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат уебсайта от съответния посетител. Уебсайтът на дружеството събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа IP, използвания браузер, използваната операционната система, кога е посетен уебсайта на Дружеството

Като администратор на лични данни, при обработването на лични данни „АДВАНС Д” ООД спазва принципите за защита на личните данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и законодателството на Европейския съюз и Република България. Принципите за защита на личните данни са: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни; ограничение на целите събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели; свеждане на данните до минимум данните да са подходящи, свързани и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването; точност поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването; ограничение на съхранението данните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите; цялостност и поверителност обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки; отчетност администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.

Можете да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. https://www.aboutcookies.org предлага pо-детайлно описание за всички модерни браузъри.

ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ИМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Винаги може да ни попитате дали обработваме Ваши лични данни и ако го правим, да бъдете уведомени за това каква информация съхраняваме, защо го правим и начините, по които я обработваме. Имате право и на копие от информацията.

Ние бихме искали Вашите лични данни да са точни и актуални. Ако каквато и да било част от Вашите данни е неточна или неактуална, моля, уведомете ни и ние ще я коригираме.

Вие може да поискате да изтрием Ваши лични данни, но за да бъде изпълнено искането, следва да са приложими съответни законови основания. Ние няма да изтрием информация за Вас, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме друго основание да не изтриваме. Ще имаме на разположение един месец, за да отговорим на Вашето искане. Ако откажем да изтрием информацията, ще Ви обясним защо това е нашето решение и какви са законовите основания за това.

Вие можете в определени случаи да поискате да не обработваме личните Ви данни, включително и да не бъдат изтривани, за да защитите свои правни претенции. Както е посочено в настоящото уведомление, в някои случаи ние обработваме личните Ви данни поради наличие на наш легитимен интерес. Вие имате право да възразите срещу това обработване, включително когато то представлява профилиране.

Вие може да поискате от нас да поставим данните Ви в електронен файл и да го предадем на Вас или на трета страна. Данните, които може да поискате от нас, могат да бъдат само такива, които са ни предоставени във връзка с договорно взаимоотношение или с Ваше съгласие и се обработват по автоматизиран начин (електронно).

Всяко от гореизброените права можете да упражните лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице.

Имате право по всяко време да оттеглите съгласие, ако такова е било необходимо за обработване на личните Ви данни. Това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието. В случай че оттеглите съгласието си, това не засяга обработването на личните Ви данни, което се осъществява на друго основание и за което не е било нужно Вашето съгласие.

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията ни спрямо личните Ви данни или ако считате, че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, електронна поща:  kzld@cpdp.bg

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Запазваме правото да променяме политиката си по поверителност. Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в „АДВАНС Д” ООД, Моля Ви свържете се с нас на адрес: гр. Пловдив, ул. Одрин“ №6, електронна поща: info@central-language.com , телефон: +359 88 8938242